Halmstad Kanotklubb - Förening för såväl motion/havskajak till barn/ungdom med racinginriktning.
Du vet väl att du kan stödja vår förening genom att köpa bingolotter online! Klicka bara på länken nedan.

Bingolotto.se

Stadgar för Halmstad Kanotklubb

Antagna 1977-11-11. Fastställda 1978-10-27. Justerade 1992-02-05, 1998-03-03 och 2020-02-10


Medlemskap och avgifter

§ 1

Enskild person kan efter erläggande av fastställd medlemsavgift, bli medlem i Halmstad Kanotklubb.

Styrelsen kan besluta om att kalla medlem till Hedersmedlem.

§ 2

Medlem som icke erlagt stadgade årsavgifter senast den 1/7 kan uteslutas, liksom den medlem som bryter mot föreningens stadgar.

Uteslutning får ej företagas, förrän medlemmen beretts tillfälle, att inom viss tid (minst 14 dagar) yttra sig om ärendet.

Beslut om uteslutning ska med angivande och av orsak delges skriftligt av styrelsen via post eller mejl.

§ 3

Medlem ska årligen betala sin årsavgift och andra avgifter före den 1/3.

Hedersmedlem är befriad från årsavgifter.

§ 4

Medlem kan efter skriftlig ansökan, få låna nyckel till klubbhuset, mot erläggande av aktuell depositionsavgift. Styrelsen beslutar om och vilken nyckeltyp medlemmen ska få.

Nycklarna är personliga och får ej lånas ut.

Nycklarna ska omedelbart återlämnas och strykas i det digitala låssystemet vid utträde ur klubben eller efter anmodan av styrelsen.


Deltagande i tävlingar

§ 5

Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera Halmstad Kanotklubb.

§ 6

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vårt specialförbunds stadgar och bestämmelse, deltaga i tävlingar och uppvisningar som omfattar idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.


Styrelsen

§ 7

Halmstad Kanotklubbs angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och minst tre och högst nio ledamöter. På årsmötet fastställs antalet ledamöter innan val av ledamöter göres. Ledamöter i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.


§8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.


§9

Styrelsen ska verka för Halmstad Kanotklubbs framåtskridande och tillvarataga dess intressen. Ordföranden är HKK:s officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dess stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in i hens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmelser.


§10

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.


§11

Verksamheten bedrivs områdesvis i kommittéer, enligt styrelsens bestämmande. Varje kommitté utarbetar sin målsättning för sin verksamhet, budgeten upprättas av styrelsen tillsammans med kommittén.

Minst en styrelsemedlem i varje kommitté som också är kommittéordförande.

Kommitténs sammansättning kan variera och bestäms av omfattningen av verksamheten.

Kommitténs aktivitet rapporteras på styrelsemötena.

Avvikelser från kommitténs budget beslutas av styrelsen.


Möten

§12

Med HKK hålles, dels ordinarie årsmöte senast sista mars, dels extra möten när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelsen till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.


§13

Rösträtt tillkommer: Medlem som erlagt förfallna avgifter och som under det gångna verksamhetsåret uppnått 16 års ålder, samt hedersmedlemmar.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke rösträtt.


§14

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.


§15

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 2. Val av a) ordförande b) sekreterare för mötet.

 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

 4. Kommittéstyrelsernas och styrelsens berättelser.

 5. Revisorernas berättelser.

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

 7. Val av

  1. HKK:s ordförande för en tid av ett år

  2. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen tills nästa årsmöte

  3. Val av ledamöter till styrelsen för en tid av två år, växelvis valda.

  4. Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.

  5. Valberedning: En sammankallande och två ledamöter

 8. Fastställande av årsbokslut

 9. Förslag som väckts till styrelsen eller till styrelsen inlämnats av kommittéstyrelsen eller röstberättigad medlem, minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av HKK, minst 30) dagar före mötet.

 10. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§16

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) tillhandahålls revisorerna senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

§17

Det åligger revisorerna att granska kommittéstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under det gångna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.


Beslut

§18

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången, utom i frågor som står i §20, genom enkel majoritet. Om det vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla som biträdes av ordförande.

Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

Alla beslut beslutas genom klubbslag.


§19

Beslut i fråga om ekonomisk karaktär, får icke fattas om den överstiger ett belopp som styrelsen har bestämt och ej varit upptagen på dagordningen för vederbörligt möte.


Stadgefrågor

§20

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om HKK:s upplösning får endast upptagas för avgörande vid ordinarie årsmöte.

För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§21

Beslut om upplösning av HKK ska innehålla föreskrift om användning av HKK:s tillgångar.

Beslutet ska omedelbart delgivas specialförbundet. Styrkta protokoll från styrelsen och årsmötets beslut i frågan, skall tillställas förbundet liksom revisionsberättelse jämte balans och årsbokslut.


§22

Utöver dessa stadgar, gäller Riksidrottsförbundets stadgar och föreskrifter samt Kanotförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga vederbörligen utfärdade bestämmelser.

Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar, vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.